Board of Directors

 • Kanaksi Gokaldas Khimji

 • Pankaj Kanaksi Khimji

 • Hritik Ajay Khimji

 • Sankar Gopalakrishnan

 • Anil Mathradas Khimji

 • Nailesh Kanaksi Khimji

 • Mihir Ajay Khimji

 • Ajay Mathradas Khimji

 • Kanan Anil Khimji

 • Malvika Pankaj Khimji

 • Kanaksi Gokaldas Khimji

 • Pankaj Kanaksi Khimji

 • Hritik Ajay Khimji

 • Sankar Gopalakrishnan

 • Anil Mathradas Khimji

 • Nailesh Kanaksi Khimji

 • Mihir Ajay Khimji

 • Ajay Mathradas Khimji

 • Kanan Anil Khimji

 • Malvika Pankaj Khimji